افزایش سرمایه وسبحان ثبت شد

به گزارش ،شرکت سرمایه گذاری سبحان، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سبحان با نماد وسبحان در بورس فعالیت دارد.
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۱۱۵۵۶۰۳ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سبحان که در آگهی قبلی پیش نویس آگهی جهت اطلاع سهامداران محترم افشا شد.
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل