بررسی پیش بینی سود آینده شفن

به گزارش ، شرکت پتروشیمی فن آوران فروش را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳۶۸۰۹۹۷۵ میلیارد ریال پیش بینی کرد.

شرکت پتروشیمی فن آوران با نماد شفن در بورس فعالیت دارد؛

شرکت پتروشیمی فن آوران فروش را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳۶۸۰۹۹۷۵ میلیارد ریال پیش بینی کرد. فروش شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۱۷۲۹۵۱۲ میلیارد ریال بود.

همچنین فروش شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۸۲۸۹۶۴۲۳ میلیارد ریال بود.

سود هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۵۲۶ ریال و برایس دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۲ ریال است این رقم برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۱۶ ریال بود.

P/E شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ حدود ۹.۱ واحد است.

بررسی پیش بینی سود آینده شفن

منبع: سبدگردان سورین

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل