تکاردان تعهدات جدید را پذیرفت

به گزارش ، تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد پلی اتیلن سبک فیلم شرکت پتروشیمی لاله با نماد (علاله ۱ و علاله۲)-مدت اوراق۲ساله-سررسید اوراق ۱۴۰۴/۱۲/۱۵- کل مبلغ مورد تعهد شرکت تامین سرمایه کاردان ۱.۰۰۰میلیارد ریال -کل کارمزد تعهد پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه کاردان ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت تآمین سرمایه کاردان با نماد تکاردان در بورس فعالیت دارد؛

تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد پلی اتیلن سبک فیلم شرکت پتروشیمی لاله با نماد (علاله ۱ و علاله۲)-مدت اوراق۲ساله-سررسید اوراق ۱۴۰۴/۱۲/۱۵- کل مبلغ مورد تعهد شرکت تامین سرمایه کاردان ۱.۰۰۰میلیارد ریال -کل کارمزد تعهد پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه کاردان ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل