حرهشا افزایش سرمایه می دهد

به گزارش ، سرمایه فعلی شرکت رهشاد سپاهان ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال و درصد افزایش سرمایه شرکت ۱,۲۳۳ درصد است.

بر اساس پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت رهشاد سپاهان که با نماد حرهشا در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه فعلی شرکت ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال و درصد افزایش سرمایه شرکت ۱,۲۳۳ درصد است. مبلغ افزایش سرمایه شرکت ۱۸۵,۰۰۰ میلیون ریال است.

محل تامین افزایش سرمایه آورده نقدی سهامداران و موضوع افزایش سرمایه اصلاح ساختارمالی،تامین وتجهیزناوگان موردنیازشرکت به جهت رشد سودآوری و تامین سرمایه درگردش است.

تاریخ تصویب هیات مدیره شرکت ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ است. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل