نتایج مذاکره کرمان چه شد؟

به گزارش ، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان از نتایج برگزاری مزایده – گروه الف منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ خبر داد.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان که با نماد کرمان در بورس فعالیت دارد،

موضوع مزایده؛ واگذاری ۳.۵ دانگ از ۲۶ قطعه زمین در شهرستان رامسر است.

تاریخ برگزاری مزایده۱۴۰۲/۱۲/۲۱ است.

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکات پیشنهاد تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به آدرس کرمان، خیابان حافظ، کوچه شماره ۱۱ مراجعه نمایند. تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ خواهد بود. متقاضیان همچنین میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۴۳۲۷۳۲۱۷۲ تماس حاصل کنند.

با عنایت به آگهی مزایده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مندرج در روزنامه اطلاعات و بازگشایی پاکات، شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) برنده مزایده شد. مطابق اسناد مزایده، برنده نسبت به واریز ۴۰ درصد وجه و انعقاد صلح نامه اقدام کرده است.

مبلغ مورد توافق۱,۱۶۲,۰۹۱ میلیون ریال

نحوه تسویه واریز ۴۰ درصد ثمن معامله به صورت نقد ظرف مدت پنج روز کاری و الباقی طی بیست روز کاری از تاریخ اعلام برنده مزایده

تضمین های دریافت شده

سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال

خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی ۳۱,۴۶۲ میلیون ریال است.

تاریخ اعلام نتایج ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل