وسالت مزایده برگزار می کند

به گزارش ،شرکت بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود، مشروحه در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی و اقساطی اقدام کند.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت بانک قرض الحسنه رسالت که با نماد وسالت در بورس فعالیت دارد؛

موضوع مزایده برگزاری مزایده املاک بانک قرض الحسنه رسالت (مرحله اول) و تاریخ برگزاری مزایده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ است.

شرح فرآیند مزایده؛ آگهی مزایده املاک بانک قرض الحسنه رسالت(مرحله اول) بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود، مشروحه در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی و اقساطی اقدام کند.

ملاحظات: ۱-متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ لغایت پایان وقت اداری(ساعت ۱۵:۰۰ بعدازظهر) روز چهارشنبه ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ فرم های مربوطه را از سایت بانک به آدرس www.rqbank.ir دریافت و پس از تکمیل به همراه اصل سند واریزی سپرده شرکت در مزایده معادل ۵% قیمت پایه و مدارک هویتی در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره ۱ و لاک مهر شده به دفتر مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت به نشانی تهران،خیابان آزادی، مابین خیابان جیحون و آذربایجان،جنب مترو شادمان، پلاک ۳۵۲، کد پستی ۱۳۴۴۶۷۳۸۱۱ دفتر مدیریت پشتیبانی و اداری (واحد املاک) ارسال کنند.

۲- شرکت کنندگان در مزایده باید برای ملک درخواستی ۵% قیمت پایه مزایده را به یکی از ۳ روش ذیل به حساب بانک واریز نمایند. الف : ضمانت نامه بانکی بنام بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ ب : چک بانکی در وجه بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ (بنا به درخواست متقاضی با درج کد ملی) ج : واریز به شماره حساب ۳۳۲.۱۰۰۰۰.۲۲ با شماره شبای ۵۵۰۷۰۰۰۳۳۲۰۰۴۰۰۰۱۰۰۰۰۰۲۲ IR بنام بانک قرض الحسنه رسالت اداره حسابداری کل ۳- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد و صرفاً ارائه پاکت حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی کند. ۴-بانک املاک مورد مزایده را از نظر وضعیت مستندات تکمیلی با شرایط اسناد مربوطه طبق گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس وضعیت موجود جهت فروش به مزایده می گذارد. ۵-بانک املاک موصوف را با شرایط پرداخت پیوست واگذار می نماید.

تاریخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتایج ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل