پذیره نویسی عمومی وحافظ – صدای بورس

به گزارش ، شرکت بیمه حافظ مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ و صورتجلسه هییت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۸۵۸,۶۷۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۱,۰۹۸,۷۳۱,۱۹۴ * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۴۲,۵۹۰,۸۰۶ * سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می شود.

بر اساس اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت بیمه حافظ که با نماد وحافظ در بورس فعالیت دارد؛

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز —— DPM-IOP-۹۵A-۱۴۴ DPM-IOP-۰۰A-۰۵۱ DPM-IOP-۰۱A-۱۳۹ DPM-IOP-۰۲A-۰۲۸ DPM-IOP-۰۲A-۱۰۴ با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ و صورتجلسه هییت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۸۵۸,۶۷۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۱,۰۹۸,۷۳۱,۱۹۴ * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۴۲,۵۹۰,۸۰۶ * سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ * * لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است .

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل